Vyhlášení výsledků soutěže podporující biodiverzitu Quarry Life Award | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Vyhlášení výsledků soutěže podporující biodiverzitu Quarry Life Award


V pondělí, 5. listopadu 2012 proběhlo v brněnském Pavilonu Anthropos slavnostní vyhlášení výsledků národního kola mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěže Quarry Life Award. Cílem soutěže byla podpora biodiverzity v průběhu těžby i v procesu rekultivace, ale také osvěta a posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. Soutěž vyhlásily společnosti Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s. v září 2011 a byla určena studentům a výzkumným pracovníkům.

V České republice se do soutěže přihlásilo 25 návrhů. Odborná porota vybrala pět postupujících projektů, jejichž autoři měli možnost po dobu šesti měsíců uskutečnit své výzkumy v lomech a pískovnách společností Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s. V říjnu tohoto roku zasedli členové poroty znovu a vybrali vítězné projekty, které byly oceněny trofejemi a finanční odměnou v celkové výši 11 000 euro. Z důvodu shodného počtu bodů byla v České republice udělena dvě třetí místa.

Všechny uskutečněné projekty dále postupují do mezinárodního kola, kde se utkají o přízeň mezinárodní poroty s ostatními projekty z dalších 18 zemí patřících do skupiny HeidelbergCement. Celosvětoví vítězové budou potom vyhlášeni 13. prosince 2012 v německém Heidelbergu.

1. místo a cenu 5 000 euro získal tým pod vedením Mgr. Kláry Řehounkové, PhD. za projekt „CEP II – PÍSKOVNA PRO BIODIVERZITU“

Hlavní otázka, kterou si autoři tohoto projektu kladli, zněla: Který způsob obnovy je pro ochranu biodiverzity v pískovnách lepší – spontánní sukcese, řízená sukcese, nebo technická rekultivace?

Výzkum probíhal v pískovně Cep II na Třeboňsku. Jelikož zde nebyl dosud prováděn podrobnější monitoring, začal tým s rozsáhlým botanickým a zoologickým průzkumem břehů rekultivovaných v minulosti. V druhé fázi projektu byla porovnána zjištěná druhová diverzita a zastoupení ohrožených druhů mezi různými typy v minulosti provedených rekultivací. Ze srovnání různých způsobů rekultivace vyplynulo, že plochy ponechané spontánní sukcesi (tedy samovolnému vývoji) nebo řízené sukcesi, hostí daleko větší množství druhů než borové monokultury. Nejcennějším stanovištěm z hlediska biodiverzity se ukázala mozaika porostů náletových dřevin a otevřených písčin.

Na základě výsledků analýz byl doporučen způsob péče o stávající rekultivované plochy. Praktickým výstupem projektu byl návrh obnovy části pískovny určené k další rekultivaci. Součástí tohoto návrhu bylo také založení experimentu, jehož výsledky by v budoucnu mohly posloužit k vyššímu zastoupení a přesnějšímu zacílení přírodě blízké obnovy v dalších těžebních prostorech. Navržené úpravy břehů se pod dohledem zástupců autorského týmu podařilo zrealizovat již v říjnu 2012.

Posledním plánovaným výstupem byla příprava podkladů pro naučnou informační tabuli. Tabule, která představuje přírodní zajímavosti pískovny Cep II, byla instalována v září 2012.

V současnosti se jedná o ojedinělý příklad rekultivace, kde se podařilo vytvořit plochy šité na míru budoucímu experimentálnímu výzkumu a zároveň vyzkoušet inovativní opatření pro podporu biodiverzity. Bez nadsázky lze říci, že výsledkem tohoto projektu je dnes také jedna z biologicky nejprobádanějších pískoven v České republice.

2. místo a cenu 3 000 euro získala Mgr. Marie Vymazalová za projekt „ZVÝŠENÍ BIODIVERZITY KRAJINY VYUŽITÍM VYTĚŽENÉHO PROSTORU A NAVÁŽKY (LOM MOKRÁ)“

Cílem tohoto projektu bylo zpracovat návrh rekultivace části vytěženého prostoru ve vápencovém lomu Mokrá u Brna.

Během sezóny bylo provedeno botanické mapování dotěženého prostoru a přilehlé lokality „Mezi lomy“ se zachovalou vegetací subpanonských trávníků. Autorka také vytvořila na základě map a literárních údajů historickou analýza výskytu stepních trávníků v okolí lomu, čímž zasadila návrh rekultivace do širších časových a krajinných souvislostí.

Konečný čtyř-fázový návrh rekultivace zahrnoval jak postup technické rekultivace (navezení materiálu, vytvarování terénu), tak založení a další údržbu teplomilné vegetace. Vzhledem k blízkosti původní teplomilné vegetace byla jako nejvhodnější způsob tzv. biologické části rekultivace vybrána metoda řízené sukcese. Tato metoda spočívá v přenesení a rozprostření sklizené travní biomasy z přilehlého teplomilného trávníku a dalších blízkých lokalit se stepní vegetací. Tím by došlo k rozšíření této vegetace na část nově vytvořených svahů a také k zvýšení biodiverzity lomu.

V jedné rekultivaci se tu autorce podařilo spojit řešení problému s uložením nevyužitelné suroviny a přírodě blízké obnovy.

3. místo a cenu 1 500 euro získal tým pod vedením Ing. Lucie Jánošíkové za projekt „ŠKOLA V LOMU (LOM MOKRÁ)“

Projekt „Škola v lomu“ byl na rozdíl od ostatních soutěžních projektů zaměřen výhradně na vzdělávání. Jeho hlavním cílem bylo ukázat žákům ZŠ Mokrá, že lom není pouze mrtvé místo určené k získávání nerostných surovin, ale unikátní ekosystém s velkou druhovou diverzitou a přírodovědným potenciálem.

Po úvodní přednášce na téma lom, těžba a rekultivace, následovala u každé ze 4 tříd, které se projektu účastnily, terénní exkurze do lomu. Zde pokračoval výklad a demonstrace druhů a těžené a rekultivované části lomu v podání autorského týmu a vedoucího lomu. Zkušenosti získané v lomu si mohli žáci hned na místě otestovat vyplněním pracovního listu a celkový dojem pak ztvárnit zpět ve třídě výtvorem na téma „Život v lomu“. V září následovala slavnostní vernisáž výtvarných prací, spojená s udílením cen nejlepším výtvorům.

3. místo a cenu 1 500 euro získal tým pod vedením Mgr. Barbory Křížkové za projekt „AKTIVNÍ TĚŽBA VÁPENCE A JEJÍ POZITIVNÍ DOPAD NA BIODIVERZITU LOMU A JEHO OKOLÍ (LOM RADOTÍN)“

Cílem tohoto projektu bylo prozkoumat heterogenitu prostředí a s ní spojenou druhovou bohatost v lomu Špička na okraji Českého krasu. Autorský tým mapoval v průběhu roku vegetaci a typy stanovišť v lomu a jeho okolí, pozornost byla věnována také výskytu invazních druhů rostlin. Stěžejní částí práce pak byl entomologický průzkum, se zvláštním zřetelem na hálkotvorný, fytofágní a opylující hmyz. Výstupem projektu byl seznam nalezených živočichů v lomu a jeho okolí, popis jednotlivých typů stanovišť a krajinných prvků a jejich významu pro biodiverzitu.

Na základě výzkumu byla navržena managementová opatření během a po ukončení těžby, tak aby podpořila výskyt některých druhů. Součástí návrhů byly také zásahy vedoucí k omezení nebo eliminaci invazních druhů rostlin na lokalitě, protože ty často biodiverzitu naopak potlačují.

Složení národní poroty

RNDr. Václav Cílek, CSc. - přední český geolog a klimatolog, který dlouhodobě působí na Geologickém ústavu Akademie věd ČR. Jeho zájmy jsou velmi široké, sahají od klimatických změn, proměny krajiny, vztahu člověka a přírody, až po historii, religionistiku, filozofii a uměleckou tvorbu. Dlouhodobě se také zabývá vztahem těžby, krajiny a biodiverzity.

Ing. Jan Hrozek – generální ředitel a předseda představenstva společnosti Českomoravský cement, a.s., Country Manager skupiny HeidelbergCement v České republice. Působí jako předseda Svazu výrobců cementu v České republice, a také jako člen Průmyslové rady Fakulty stavební VUT v Brně.

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. – působící na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Třeboni. Zabývá se vegetační ekologií a ekologií obnovy. Stál také při zrodu evropské větve Society for Ecological Restoration a v současnosti je členem její rady.

Doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. – působící na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Zabývá se především vztahem rostlinných společenstev k prostředí, diverzitou vegetace a flóry na krajinné úrovni, sukcesí vegetace v lomech, rostlinnými invazemi, ale i ochranou přírody. Je činný také v neziskovém sektoru, kde se zabývá mj. osvětou a ekologickou výchovou.

Více informací o samotné soutěži a aktuality o jednotlivých projektech najdete na internetové stránce soutěže www.quarrylifeaward.cz

Videomedailonky představující jednotlivé projekty najdete na YouTube kanále www.youtube.com/user/heidelbergcementcr

Fotoalbum ze slavnostního vyhlášení soutěže můžete najít na našem Facebookovém profilu www.facebook.com/HeidelbergCementCR
Kontakt:

Lukáš Volša
Vedoucí PR a komunikace
lukas.volsa@cmcem.cz
www.cmcem.cz
420544122343


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 11. 2012 12:56
Kategorie: Životní prostředí
Název zdroje: Českomoravský cement, a.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v ČR a je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement. Svým zákazníkům nabízí klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, se zvýšenou síranovou odolností a cementy pro cementobetonové kryty vozovek. Nově nabízí portlandské směsné cementy s nižší energetickou náročností na výrobu. Pro výstavbu úsporných a k životnímu prostředí šetrných staveb uvádí na trh inovativní produkty TioCem a ThermoCem.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.