Skupina UNIPETROL vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk ve výši 1,8 mld. Kč. Byly dokončeny plánované odstávky a většina výrobních zařízení již jede naplno | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Skupina UNIPETROL vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk ve výši 1,8 mld. Kč. Byly dokončeny plánované odstávky a většina výrobních zařízení již jede naplno


Ve 3. čtvrtletí roku 2007 skupina UNIPETROL pokračovala ve své silné finanční výkonnosti a za prvních devět měsíců letošního roku vykázala ukazatel EBITDA bez jednorázových položek ve výši 8,569 mld. Kč a čistý zisk bez jednorázových položek ve výši 5,470 mld. Kč, přičemž oba ukazatele výrazně převyšují výsledky za srovnatelné období roku 2006. Jednorázové položky s negativním dopadem ve výši přes 3,6 mld. Kč (většinou jde o snížení účetní hodnoty akcií, které UNIPETROL vlastní ve společnostech Agrobohemie a Synthesia) však vedly ke snížení čistého zisku na 1,8 mld. Kč, což oproti prvním devíti měsícům roku 2006 představuje pokles.

Praha, 13. 11. 07 - Hlavním motorem zlepšujících se finančních výsledků UNIPETROLU bylo další posílení interní efektivnosti a ziskovosti společnosti ve všech segmentech během celého roku, za podpory příznivých tržních a makroekonomických podmínek. Společnost dokázala vytvořit výrazně vyšší provozní zisky i přes skutečnost, že za prvních devět měsíců se výnosy, dosahující výše 67,629 mld. Kč, v porovnání s rokem 2006 mírně snížily.

Konsolidované neauditované výsledky za prvních devět měsíců roku 2007 (v mil. Kč)

9M 2006 9M 2007 meziročně
Výnosy 71 979 67 629 - 6 %
EBITDA 7 629 7 818 + 2 %
EBITDA (bez jednorázových položek)* 6 260 8 569 + 37 %
EBIT 4 567 5 504 + 21 %
EBIT (bez jednorázových položek)* 3 939 6 255 + 59 %
Čistý zisk 2 831 1 800 - 36 %
Čistý zisk (bez jednorázových položek)* 2 753 5 470 + 99 %
Výnos na akcii 16,06 Kč 10,14 Kč
* Jednorázové položky 9M 2006: Odstávka jednotky hydrokrakování v březnu 2006 se záporným dopadem na hrubou marži ve výši 300 mil. Kč, bez ukazatele EBITDA roku 2006 Spolany a Kaučuku ve výši 1 669 mil. Kč; čistý zisk dále upraven vyloučením dodatečné daňové povinnosti za rok 2005 ve výši 324 mil. Kč. Jednorázové položky 9M 2007: Negativní dopad odstávky na údržbu ve 3. čtvrtletí ve výši 1 200 mil. Kč a dopad prodeje Kaučuku ve výši 449 mil. Kč; čistý zisk dále upraven vyloučením Snížení hodnoty akcií společností Agrobohemie a Synthesie ve výši 2 471 mil. Kč.

BENZINA realizovala kompletní rebranding 129 čerpacích stanic

Proces modernizace a zkvalitnění maloobchodní sítě BENZINA nadále probíhá podle plánu. Do konce roku 2007 se jí podaří představit 164 rekonstruovaných provozoven, tj. více než polovinu z celkového počtu 319 čerpacích stanic určených k přestavbě, z nichž 82 projde modernizací na nejvyšší standard BENZINA Plus. Nové čerpací stanice provozované pod prémiovou značkou Benzina Plus nabízejí špičkové služby těm, kteří vyžadují vysokou kvalitu a široký výběr produktů. Na všech těchto čerpacích stanicích je nabízen prémiový benzin VERVA 100, bistra na těchto stanicích nabízejí široký sortiment čerstvých pokrmů. Zbývající stanice se značkou Benzina se zaměřují na motoristy hledající kvalitu za přiměřenou cenu. „Do současné doby již byl dokončen rebranding 129 čerpacích stanic, z nichž 66 bylo modernizováno na nejvyšší standard značky BENZINA Plus. Tento proces sice ještě zdaleka nekončí, jeho realizace se plánuje do roku 2009, již však nyní zaznamenáváme meziroční nárůst prodeje o 17 procent, zatímco průměrný růst na trhu činí jen 3,5 procenta,“ uvedl jednatel společnosti BENZINA Martin Durčák. V průzkumu trhu, jehož provedení zadala GE Money Bank, byla BENZINA vyhodnocena jako čerpací stanice roku 2007.


Po plánované odstávce jsou již všechny výrobní jednotky v provozu

Plánovaná historicky nejrozsáhlejší odstávka ve společnosti Unipetrol RPA měla za cíl pravidelnou údržbu, modernizaci technologií a zvýšení výrobní kapacity. Během odstávky byly realizovány údržbářské, provozní a investiční práce v objemu více než 1,5 mld. Kč, které zaměstnaly více než 2900 pracovníků externích firem. V minulosti probíhaly odstávky ve společnostech skupiny UNIPETROL jednou za rok, následně ve dvouletém a poté tříletém intervalu. „V roce 2005 bylo rozhodnuto o přechodu na čtyřletý odstávkový cyklus, který je výhodnější pro výrobce i zákazníky. Další odstávka je tedy plánována na rok 2011,“ uvedl generální ředitel UNIPETROLU pan François Vleugels. Kromě prodloužení odstávkového cyklu byla realizována tato zlepšení:

zvýšení roční kapacity hlavní hydrokrakovací jednotky o 0,3 mt na 1,5 mt
během příštích dvou let budou výrobní kapacity dále posíleny
zlepšila se spolehlivost všech jednotek
zvýšila se výtěžnost produktů
zvýšil se koeficient komplexity (Nelson) litvínovské rafinérie z 7,3 na 7,6
Spor se společností DEZA urovnán

Jak již bylo oznámeno dříve, společnosti UNIPETROL a Deza podepsaly mimosoudní dohodu o smírném řešení svých sporů týkajících se prodeje akcií společností Agrobohemie a Synthesia ve vlastnictví UNIPETROLU. Podle této mimosoudní dohody společnost Deza vezme zpět všechny své žaloby proti UNIPETROLU a nebude se domáhat úhrady smluvních pokut ze strany UNIPETROLU. Společnosti UNIPETROL a Deza se zároveň dohodly na prodeji akcií společností Agrobohemie a Synthesia, které jsou ve vlastnictví UNIPETROLU, společnosti Deza za kupní cenu odpovídající jejich reálné tržní hodnotě.

Pro UNIPETROL tato mimosoudní dohoda znamená:

možnost prodat předmětné akcie za reálných tržních podmínek
eliminaci případných právních vad prodeje akcií
možnost získat finanční prostředky za majetek, který nespadá do hlavního předmětu činnosti UNIPETROLU
minimalizaci nákladů spojených s eventuálním soudním řízením
eliminaci rizik úhrady smluvních pokut, vyplývajících z případně nepříznivého soudního rozhodnutí
budoucí spolupráci se společnostmi ovládanými společností Deza při prodeji a nákupu surovin
Majetková účast UNIPETROLU v PARAMU se zvýšila na 88 procent

Jak bylo oznámeno v pátek minulý týden, UNIPETROL koupil 14,51 procent akcií společnosti PARAMO od společností skupiny MEI. Kupní cena činila více než 241 mil. Kč. Svou majetkovou účast v PARAMU tak UNIPETROL navýšil na přibližně 88 procent. PARAMO je zpracovatel ropy zaměřující se na výrobu paliv, maziv a asfaltu. Navýšení majetkové účasti v PARAMU umožní UNIPETROLU posílit jeho postavení v tomto obchodním odvětví a zároveň PARAMO dále restrukturalizovat.

Výhled do konce roku 2007

Silná finanční výkonnost ve všech segmentech by měla pokračovat i ve 4. čtvrtletí, ale konečné výsledky budou dále oslabeny jednorázovými položkami souvisejícími s plánovanými odstávkami. Jak již bylo oznámeno, v litvínovském výrobním plánu došlo k provozním problémům při najíždění jednotky parciální oxidace (POX) a etylénové jednotky (která nyní běží na 70 až 80 procent své kapacity). K vyřešení této nepříjemné události byla sice neprodleně přijata všechna nezbytná opatření, avšak nepříznivý dopad odstávek na ukazatel EBITDA za celý rok 2007 převýší původní odhady a vzroste na úroveň přibližně 2,5 mld. Kč.

BENZINA dokončí přestavbu a rebranding 164 čerpacích stanic a po prémiovém benzinu VERVA 100 představí také motorovou naftu VERVA Diesel.

Stále s vysokou prioritou se rovněž realizuje Program partnerství zahájený v roce 2005. Tato série projektů a iniciativ je zaměřena na hledání a využívání synergických efektů mezi společnostmi UNIPETROL a PKN ORLEN a předpokládalo se, že na úrovni EBITDA za rok 2008 povede ke zlepšení v hodnotě dodatečných 138 mil. eur (za makroekonomických podmínek roku 2004). „Do konce 3. čtvrtletí jsme již dosáhli zlepšení finanční výkonnosti v hodnotě přes 135 mil. eur a věříme, že stanoveného cíle se nám podaří dosáhnout do konce letošního roku, tedy o rok dříve, než jsme původně předpokládali,“ uvedl François Vleugels.

Dalším a jedním z posledních kroků při zavádění nového modelu řízení společnosti bude rozdělení společnosti UNIPETROL RPA cestou odštěpení části podniku. Tento krok povede k vytvoření jedné výrobní a jedné obchodní organizace, které podle plánu budou působit jako nezávislé právnické osoby. Jako rozhodný den rozdělení odštěpením se předpokládá 1. leden 2008. Tyto změny modelu řízení povedou k vyšší efektivnosti a lepší provázanosti v celé skupině.

Výsledky v jednotlivých segmentech za 3. čtvrtletí roku 2007

Zpracování ropy: Obor zpracování ropy, tradičně velmi citlivý na makroekonomické podmínky, byl ovlivněn kolísajícím trendem rafinérské marže a cenového rozdílu mezi ropou Brent a Ural. Situace se na konci 3. čtvrtletí zlepšila. Bylo zpracováno 991 kt ropy (o 17 procent méně než ve 3. čtvrtletí roku 2006) a prodáno 673 kt pohonných hmot (na velkoobchodní úrovni).

Petrochemie: Segment petrochemie sice zůstal ve velmi dobré kondici, a to díky dobrým podmínkám na trhu, tak výkonnosti společnosti, přesto v něm došlo ke snížení čtvrtletních výsledků. To bylo způsobeno dopadem plánovaných odstávek – objem prodeje poklesl o 19 procent a ukazatel EBIT o 10 procent (oba údaje meziročně).

Maloobchod: Objem prodeje všech paliv vzrostl meziročně o 9 procent a čtvrtletní hodnota ukazatele EBIT se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšila o 21 procent a ve srovnání s loňským rokem dokonce o 63 procent díky úspěšně pokračující transformaci čerpacích stanic sítě BENZINA a marketingovým aktivitám.

Kontakt:

Michaela Lagronová
Tisková mluvčí
michaela.lagronova@unipetrol.cz
+ 420 602 304 70
+ 420 2258 001 4


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 11. 2007 11:08
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Unipetrol, a.s. (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
UNIPETROL, a.s., je skupinou společností, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal UNIPETROL součástí skupiny PKN ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina UNIPETROL se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří skupina UNIPETROL k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. V roce 2006 vykázal UNIPETROL výnosy ve výši 95 mld. Kč a jeho čistý zisk činil 1,6 mld. Kč. Skupina UNIPETROL zaměstnává zhruba 4000 lidí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.