„Cena starosty“ prezentuje architektonickou kulturu Prahy 6 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


„Cena starosty“ prezentuje architektonickou kulturu Prahy 6


Radní Prahy 6 vyhlásili nové ocenění, tzv. Cenu starosty Městské části Praha 6. Nominace se týká staveb, které byly realizovány na území Prahy 6 v období posledních pěti let.

„Cena starosty bude každoročně udělována investorovi, který realizací novostavby či rekonstrukcí stávajícího objektu nejvíce přispěl ke zkvalitnění prostředí Prahy 6, jehož realizace je nejlépe zapojena do stávajícího prostředí, řešení je vtipné, nápadité a provozu schopné, a které bylo realizováno v souladu s požadavky vyhlášek a správních povolení," zdůvodnil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Účelem udílení „Ceny" za realizaci posledních pěti let je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavbu (novostavbu či rekonstrukci) prezentující architektonickou kulturu Prahy 6. Ocenění má podpořit zájem veřejnosti i investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti. V letošním roce je vyhlášen I. ročník ocenění.

Podmínkou udělení ceny v letošním, prvním ročníku je nominace, návrh na nominaci může podat kdokoli písemně na adresu tajemníka. Termín pro podání návrhu na nominaci je 13.9.2010, návrhy obdržené po termínu nemohou být do posuzování zařazeny. Písemný návrh musí obsahovat označení nominovaného díla, údaje o autorovi, údaje o investorovi a stručný popis důvodu pro nějž je dílo nominováno s ohledem na účel udělení ceny. Návrhy mohou obsahovat grafické přílohy či fotografie.

Vybraný objekt bude označen plaketou „Cena starosty Městské části Praha 6" a investor získá finanční odměnu 50 000,- Kč.

Návrhy na nominaci posouzeny tajemníkem poroty z hlediska naplnění podmínek nominace budou předloženy k vyjádření porotě. Práce poroty bude ukončena tak, aby udělení ceny schválené Radou městské části mohlo být uděleno v rámci výstavy rozvojových projektů Prahy 6 v termínu mezi 20.9. – 10.10.2010.

Pro posouzení předložených návrhů jmenovala Rada městské části porotu ve složení: prof. ing. arch. Petr Urlich, ing.arch. Petr Bílek, PhDr. Petr Kratochvíl, Doc.ing.arch. Jan Mužík, PhDr. Ivona Raimanová, Doc. Zdeněk Lukeš, tajemník - ing.arch. Bohumil Beránek – vedoucí Odboru územního rozvoje ÚMČ P6, tel.:220 189 900, email: cenastarosty@praha6.cz 

Pravidla pro udělování „Ceny":

1) Cena starosty MČ P6 je cenou prestižní, udělovanou starostou MČ P6.
2) Cena je udělována investorům, kteří ve vyhlášeném období realizovali novostavbu či rekonstrukci, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější realizace – nejlepší dílo soudobé architektury či nejvhodnější rekonstrukce stávajícího objektu.
3) Cena je udělována každoročně v rámci oslav Dne Prahy 6 (event. v rámci pořádané výstavy „Bienále rozvojových programů – Praha 6 mění tvář").
4) Finanční ocenění je stanoveno jako fixní částka 50 000,- Kč a nemůže být dělena mezi více investorů.
5) Cenu uděluje osobně starosta MČ P6.
6) Součástí ocenění je i propagace díla Městskou částí P6.
7) Podmínkou udělení ceny je také realizace díla v souladu se správním povolením a podle schváleného projektu.
8) Návrh na udělení této ceny může podat libovolná fyzická či právnická osoba, návrhy jsou shromažďovány u tajemníka poroty.
9) Porota je jmenována RMČ pro každý vyhlášený ročník, jejím posláním je posoudit nominované návrhy a doporučit udělení či neudělení ceny. Členství v porotě je čestné a osobní.
10) Členem poroty nesmí být zaměstnanci ÚMČ P6 a příspěvkových organizací, dále architekti jejichž díla byla navržena k nominaci na udělení ceny, jejich nadřízený či podřízeným, společníci a příbuzní a dále architekti ocenění cenou v posledním ročníku.
11) Tajemník poroty zajišťuje výkon běžné agendy spojený s výkonem poroty. O činnosti poroty je veden protokol.
12) Návrh poroty stvrzuje starosta a schvaluje RMČ P6.
13) Oceněná realizace je označena plaketou „Cena starosty MČ P6" a je zveřejněna standardní cestou MČ P6.

Praha 6 je částí hlavního města, kde v posledních letech vyrostla největší koncentrace staveb soukromých i obecních, oceněných právě nejprestižnějšími architektonickými soutěžemi v celé Praze. Stavbou roku 2001 a zároveň Cenu Grand Prix 2001 Obce architektů získal dům s pečovatelskou službou Šlejnická v Dejvicích, který zrealizovala radnice. Rekonstrukce statku Ladronka v Břevnově s areálem volného času, rovněž realizovaná radnicí, se stala Stavbou roku 2006, získala zvláštní cenu poroty v soutěži Best of Reality a jako jediná novodobá stavba v Praze 6 byla občany Prahy 6 vybrána do sedmičky kandidátu Divy Prahy 6. Aby zde nezněly pouze obecní investice, Cenu Grand Prix 2006 Obce architektů získal bytový dům na Petřinách s odůvodněním, že „Má tolik vylepšení a zlidštění oproti obdobným stavbám, které se donedávna stavěly. Je to výborná ukázka moderního bydlení." Praha 6 představuje téměř desetinu území Hlavního města Prahy a ve svých hranicích zahrnuje reprezentanty stavitelství různých stylů a různých dob od artefaktů z doby románské až po moderní architekturu 20. a 21. století. Tato směsice kvalitních architektur nemalou měrou přispívá i k vysoké bonitě místa, kterou se Praha 6 celkem po právu pyšní.Kontakt:

Martin Šalek
tiskový mluvčí
msalek@praha6.cz
602 316 908
220 189 957


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 24. 8. 2010 15:37
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Městská část Praha 6 (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Městská část Praha 6 je orgánem samosprávy s rozšířenou působností. Městská část Praha 6 pokrývá území více jak 41 km2 a se svými více než 100 tisíci obyvateli se řadí k největším městům v České republice. V rámci hlavního města je Praha 6 svou rozlohou i počtem obyvatel rovnou desetinou hlavního města Prahy. Rozkládá se od hranic historického centra Prahy až k okrajovým oblastem města a v rámci svého území zahrnuje všechny druhy zástavby, od barokních hradeb středověké Prahy, přes sevřené bloky činžovních domů, kultivovaná panelová sídliště až po zajímavé části typické vesnické zástavby. To vše je doplněno rámcem zeleně, přírodních parků a terénních útvarů, které vytvářejí velmi žádaný prostor pro bydlení, administrativu i diplomatická a obchodní zastupitelstva. Webová prezentace městské části je na adrese www.praha6.cz.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.